Ochrana osobních údajů

Skupiny osob

Akreditace novinářů a zpravodajů - tisk a média

V tomto případě zpracováváme tyto osobní údaje: pohlaví, jméno, příjmení, mobil, e-mailová adresa, redakce, pozice, působnost, a to za účelem zasílání tiskových zpráv a dalších sdělení určených tisku a médiím, příp. dalších vámi zvolených kategorií e-mailových zpráv. Údaje uchováme do odvolání vašeho souhlasu s jejich zpracováním nebo nejdéle pět let od posledního uděleného souhlasu.

Žadatelé o členství a členové

U žadatelů a členů zpracováváme: pohlaví, jméno, příjmení, tituly, datum narození, adresa, e-mailové adresy, telefonní čísla, o pracovní pozici, dosaženém stupni vzdělání.

Kandidáti ve volbách

U kandidátů zpracováváme: pohlaví, jméno, příjmení, tituly, datum narození, adresy, e-mailové adresy, telefonní čísla, povolání, členství v politické straně nebo hnutí. Účelem je zpracování a podání přihlášky k registraci dle platných zákonů, a prezentace kandidátních listin v tištěných a elektronických médiích.

Dárci a sponzoři

U dárců a sponzorů zpracováváme tyto osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresy, e-mailové adresy, telefon, částka, určení daru, v případě nepeněžitého daru specifikaci plnění. Účelem je naplnění darovací smlouvy. Údaje uchováme po dobu šesti let. V případě dárců - firem a společností zpracováváme tyto osobní údaje: název společnosti / firmy, adresu sídla, IČ, DIČ, označení zápisu v obchodním rejstříku, webstránku, email, telefon, případně i údaje zástupce zmocněného jednat za společnost či organizaci (jméno a příjmení, funkci, kontaktní email a telefon. Pokud dochází ke zpracování vašich osobních údajů externími osoba mi, jsou tito zpracovatelé oprávněni zpracovávat vaše údaje pouze v rámci našich pokynů a k účelům, k nimž je oprávněna vaše údaje strana zpracovávat.

K předávání vašich osobních údajů dochází také v rámci plnění povinností, které ukládají obecně závazné právní předpisy, a to úřadům nebo orgánům uvedeným v těchto předpisech.

Vaše práva ohledně zpracování osobních údajů

V souvislosti se zpracováním svých osobních údajů máte právo za podmínek stanovených GDPR a obecně závaznými právními předpisy:

  • kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním údajů, čímž ale není dotčena zákonnost zpracování založená na tomto souhlasu do doby jeho odvolání,
  • na informaci, které vaše údaje zpracováváme,
  • na přístup k těmto údajům,
  • na jejich aktualizaci, opravu, nebo výmaz, příp. omezení jejich zpracování,
  • na přenositelnost údajů,
  • vznést námitku proti zpracování údajů,
  • nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování,
  • v případě pochybností o zákonném zpracování údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.